Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden 

De ‘’Algemene Voorwaarden’’ en Annuleringsbepalingen van ‘’Waterland Events’’ zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer ……. 

 

Begripsbepalingen 

Artikel 1 


 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 ‘’Opdrachtgever’’,, diegene die een opdracht voor het contracteren van de diensten, die Waterland Events geeft. De Opdrachtgever kan zowel een natuurlijk persoon als een onderneming zijn. 
 

‘’Opdracht’’: de opdracht, verstrekt aan Waterland Events door de Opdrachtgever. 

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

Artikel 2 

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door Waterland Events aangegaan met de wederpartij, zijnde de Opdrachtgever. 

 

2.2 Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever, kunnen Waterland Events niet binden, tenzij deze vooraf expliciet door Waterland Events schriftelijk zijn aanvaard. 
 
 2.3 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen in de Algemene  Voorwaarden. 

 

Opdrachtuitvoering 

Artikel 3 

 

3.1 Een offerte is gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever aan Waterland Events verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan Waterland Events heeft verstrekt. Waterland Events zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Waterland Events zal de opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal Waterland Events overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. 

 

3.2 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten, persoonsgegevens en gegevens over hoeveelheden die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van Waterland Events zijn. 

 

Offerte 

Artikel 4 

 

4.1  Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Waterland Events zijn geheel vrijblijvend in de offerte tenzij Waterland Events dit schriftelijk anders heeft aangegeven. 

 

4.2 Waterland Events zal haar offerte gedurende veertien dagen gestand houden. De offerte zal hierna vervallen. 

 

4.3 Waterland Events is gerechtigd voor de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen. 

 

4.4  In de offerte wordt de datum van de aanvang en de duur van de Opdracht bij benadering vastgesteld. 

 

Artikel 5 

 

5.1  In de tarieven van Waterland Events en daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, behalve de na overleg met de Opdrachtgevers uitgezonderde kosten. Niet inbegrepen kosten zullen per factuur in rekening gebracht worden. 

 

5.2  Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. het tijdstip  waarop de overeenkomst gesloten is, geldende prijzen. 

 

5.3 Waterland Events behoudt zich het recht voor om indien zich tussen het tijdstip van de offerte en het moment van nakoming van de prestatie van de Opdracht zijdens de kant van Waterland Events prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische – en/of organisatorische kosten, deze vooralsnog in rekening te brengen aan de Opdrachtgever. 

 

5.4 Tenzij anders is vermeld zijn alle prijsnoteringen exclusief de verschuldigde B.T.W. 

 

Betalingsvoorwaarden 

Artikel 6 

 

6.1 De Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum. De Opdrachtgever dient de betaling in ieder geval te hebben gedaan uiterlijk één dag voor de datum dat de Opdracht door Waterland Events zal worden uitgevoerd ook al is de factuur gedateerd binnen de voornoemde 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen de termijnen is de Opdrachtgever derhalve, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, jegens Waterland Events van rechtswege in verzuim. 

 

6.2 Betalingen door de Opdrachtgever kunnen worden gedaan middels een bankoverschrijving naar Waterland Events. 

 

6.3 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht, zijn de gezamenlijke Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag. 

 

6.4 Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die Waterland Events maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen, uitgaande van een minimum percentage van 15% van de openstaande vordering met een minimum van tweehonderd euro ten laste van de Opdrachtgever. Tevens is de Opdrachtgever gehouden alle kosten van een gerechtelijke procedure, in alle instanties, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder aan Waterland Events te voldoen. 

 

Annuleringen 

Artikel 7 

 

7.1 Na totstandkoming en schriftelijke bevestiging per e-mail door beide partijen van de Opdracht is de Opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd. 

 

•  meer dan 4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 35% 

 

•  3-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50% 

 

•  1-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75% 

 

•  7 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100% 

 

De door de Opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. 

 

Bij wederverkoop, waaronder tevens wordt verstaan het maken van reserveringen in restaurants, theaters of andere horeca etablissementen, hanteren wij naast deze algemene voorwaarden, de voorwaarden van de betreffende leverancier (bijvoorbeeld de Algemene Voorwaarden het betreffende restaurant of theater). Deze kunnen afwijken van de hierboven genoemde voorwaarden en zijn bij ons op te vragen, ofwel bij de betreffende locaties. Bij een strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en de algemene voorwaarden van de leverancier, prevaleren deze Algemene Voorwaarden. 

 

7.2 Een vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan uiterlijk tot drie werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen datum tot uitvoering van de Opdrachtgever door de Opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Indien meer dan 10% van de deelnemers die ten tijde van de eerste Opdrachtbevestiging wegvallen, gelden de annuleringsbepalingen zoals deze in Artikel 7.1 wordt aangegeven.  

 

Eindafrekening 

Artikel 8 

 

8.1 Binnen een redelijke termijn na voltooiing van de Opdracht, zal Waterland Events de eindafrekening opmaken, deels afhankelijk van de indiening van de facturen door horeca en andere boekingen bij derden. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen Waterland Events in gevolge de Opdracht, van de Opdrachtgever te vorderen heeft. Reeds betaalde termijnen en hetgeen Waterland Events in gevolge de Opdracht aan de Opdrachtgever is verschuldigd, worden hierop in mindering gebracht. Hierop is Artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

 

8.2 Betaling van het Waterland Events toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldag zoals aangegeven op de factuur, maar in elk geval binnen veertien dagen na de dag waarop Waterland Events de eindafrekening heeft ingediend. 

 

Verplichtingen Waterland Events 

Artikel 9 

 

9.1 Waterland Events is gehouden de werkzaamheden goed en deugdelijk conform eisen van goed vakmanschap en naar de bepalingen van de Opdracht uit te voeren. De Opdrachtuitvoering en daarmee verbandhoudende werkzaamheden vallen onder verantwoording van Waterland Events met ingang van de datum van schriftelijke acceptatie van de Opdracht tot en met de dag waarop de Opdracht is voltooid. 

 

Aansprakelijkheid Waterland Events 

Artikel 10 

 

10.1 Waterland Events is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade welke het gevolg is van een tekortschieten door de Opdrachtgever in het verstrekken van relevante informatie. 

 

10.2 Waterland Events is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door de Opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. 

 

10.3 Waterland Events is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden, door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen, welke buiten de werksfeer staan, aan de Opdrachtgever buiten werkzaamheden verricht door Waterland Events of derden welke ingezet worden door deze. 

 

10.4 De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele schade voortvloeiend uit de vereisten en het gedrag van de deelnemende gasten. Inbegrepen het gedrag van de gasten bij gebruik van vervoermiddelen, vaartuigen en horeca locaties, beschikbaar gesteld of gereserveerd door Waterland Events. De Opdrachtgever zorgt er in zulke gevallen voor dat bij evenementen te water alle deelnemers over de nodige diploma’s beschikken. 

 

10.5 De Opdrachtgever dient voor eigen risico de ter zake nodige verzekeringen af te sluiten en/of andere deelnemers hiervan op de hoogte te brengen. Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met de uitvoering van de Opdracht, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of het handelen en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In ieder geval is Opdrachtgever verplicht om een reguliere AVB-verzekering te sluiten en, indien van toepassing, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om ervoor zorg te dragen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken. 

 

10.6 De Opdrachtgever, en niet Waterland Events, is ten alle tijden aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van deelnemende gasten dan wel van Waterland Events. Tevens is de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade toegebracht door de deelnemers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Waterland Events alsmede de door haar ingeschakelde locaties en bedrijven. 

 

10.7 Waterland Events hanteert bij zijn werkzaamheden de geldende wettelijke bepalingen en het bestuurlijke beleid van de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Waterland Events is in dat geval nimmer aansprakelijk voor uitgevoerde werkzaamheden welke tegenstrijdig zijn met de wettelijke bepalingen door de Opdrachtgever. 

 

10.8  Wanneer aansprakelijkheid is vastgesteld bij werkzaamheden van Waterland Events, kunnen deze nimmer meer bedragen dan het totale factuurbedrag berekend aan de Opdrachtgever. Wanneer aansprakelijkheid ontstaat door het inzetten van diensten geleverd door derden, zijn deze derden zelf aansprakelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden en de benodigde assurantiën of documentatie ten behoeve van het juist uitvoeren van deze diensten. 

 

In gebreke blijven van Waterland Events 

Artikel 11 

 

11.1 Indien Waterland Events haar verplichtingen ter zake van de uitvoering van de Opdracht niet nakomt, kan de Opdrachtgever haar per aangetekend schrijven sommeren zo spoedig mogelijk de uitvoering na te komen. 

 

Verplichtingen van de Opdrachtgever 

Artikel 12 

 

12.1 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Waterland Events behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden van Waterland Events daardoor geen vertraging ondervinden. 

 

Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever 

Artikel 13 

 

13.1 Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden worden vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Waterland Events voortvloeiende kosten en schade door de Opdrachtgever worden vergoed. 

 

13.2 De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. 

 

Gewijzigde omstandigheden 

Artikel 14 

 

14.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat de werkzaamheden of een onderdeel daarvan, door een niet aan Waterland Events te wijten oorzaak, slechts in gewijzigde vorm kunnen worden uitgevoerd, dient Waterland Events hierover met de Opdrachtgever in overleg te treden. Waterland Events wijst de Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend. 

 

Onvoorziene omstandigheden en overmacht 

Artikel 15 

 

15.1 Waterland Events is jegens de Opdrachtgever niet tot uitvoering van de Opdracht verplicht en ook voor het overige niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, indien Waterland Events de Opdracht geheel of gedeeltelijk niet door kan laten gaan door onvoorziene omstandigheden. 

 

15.2 Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Waterland Events de overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten, kan verrichten, zullen voor Waterland Events als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan; 

 

•  dreiging van mobilisatie, oorlog, molest, terreur 

 

•  contingentering – of andere overheidsmaatregelen 

 

•  werkstakingen, natuurrampen, storm, slechte weersomstandigheden 

 

·       epidemieën of pandemieën 

 

·       onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de plaats van het evenement 

 

·       alle overige van de wil van Waterland Events onafhankelijke omstandigheden 

 

Schorsing en beëindiging van de uitvoering van de Opdracht in onvoltooide staat 

Artikel 16 

 

16.1 Waterland Events is bevoegd een Opdracht in onvoltooide staat te beëindigen wanneer de situatie zich voordoet dat personeel van Waterland Events of bedrijven werkend voor Waterland Events de Opdracht niet naar behoren kunnen uitvoeren. Onder deze situaties wordt onder andere verstaan; 

 

Opzettelijke misdragingen van één of meerdere deelnemers of onaanvaardbaar gedrag van de groep, al dan niet in combinatie met alcohol en/of drugs, welke overlast veroorzaakt, een gevaar vormt voor personeel of locaties, ofwel waardoor een opdracht gesteld aan Waterland Events niet onder normale omstandigheden kan worden uitgevoerd. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats van de betaling of een vermindering van de verschuldigde kosten. Toegebrachte schade aan bezittingen of locaties wordt tevens verhaald op de Opdrachtgever. 

 

16.2  Waterland Events is bevoegd een groep welke zich onder verantwoording van de Opdrachtgever misdraagt, de toegang tot een locaties te ontzeggen waarmee Waterland Events een samenwerking is aangegaan. Waterland Events is in dit geval nimmer gehouden een vervangende locatie te initiëren 

 

Geschillen 

Artikel 17 

 

17.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Waterland Events en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) Waterland Events zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen. 

 

Persoonsgegevens 

Artikel 18 

 

18.1 Waterland Events verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever, deelnemers en derden uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals vermeld in het privacybeleid van Waterland Events, dat beschikbaar is via deze link

 

18.2 Waterland Events is verplicht tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, overeenkomsten en bedrijfsgegevens. Waterland Events zal verder in het kader van de verstrekte documenten en gegevens alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. 

 

18.3 Wanneer er tijdens door Waterland Events georganiseerde evenementen door Waterland Events foto’s en/of videobeelden worden gemaakt, zorgt Opdrachtgever er voor dat de deelnemers toestemming hebben verleend voor het maken en gebruiken van de foto’s en of videobeelden door Waterland Events voor promotionele doeleinden. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doen personen bij het bijwonen van een activiteit georganiseerd door Waterland Events, afstand van individuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot door Waterland Events gemaakte foto’s of videobeelden. De personen vrijwaren Waterland Events daarbij van vorderingen op portretrecht. 

 

Totstandkoming overeenkomsten 

Artikel 19 

 

19.1 Waterland Events is gehouden de Opdracht met de wederpartij schriftelijk, waaronder ook wordt verstaand: per e-mail vast te leggen. 

 

19.2 Waterland Events is niet gebonden aan een aanbod waaraan een op het rechtsgevolg gerichte wil ontbreekt, onder andere het ontstaan door duidelijke verschrijvingen, telfouten en/of verminkingen. 

 

19.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat bevestiging van de reservering of een schriftelijk ondertekende kopie van deze overeenkomst, binnen een gestelde termijn na dagtekening of verzending, in het bezit is van Waterland Events. 

 

19.4 De Opdrachtgever, wanneer hij of zij een natuurlijk persoon is, staat in voor zijn/haar handelingsbekwaamheid en zijn/haar handelingsbevoegdheid. In het geval van handelingsonbekwaamheid van de Opdrachtgever dient de -wettelijke- vertegenwoordiger van de handelingsonbekwame de met Waterland Events gesloten overeenkomst mede te ondertekenen. Bij -achteraf gebleken- handelingsonbevoegdheid van de Opdrachtgever is deze in ieder geval hoofdelijk aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade. 

 

19.5 De Opdrachtgever, zijnde een onderneming of rechtspersoon, garandeert dat diegene die de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst met Waterland Events vertegenwoordigingsbevoegd is. Door met Waterland Events staat de Opdrachtgever jegens Waterland Events hoofdelijk in voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid.